Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Následující obchodní podmínky platí v eshopu BambusovýShop provozovaném Jakubem Chromým IČ 87084686, DIČ:CZ8011070188, Jsme plátci DPH  Kosmická 755, Praha 4, 149 00 ) zapsaném v registru živnostenského úřadu městské části Praha 11 pod č.j.: ŽO/2008/4953/2. Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu BambusovyShop.cz jsou závazné pro obě strany.

Pozor min. výše objednávky pro poslání přepravcem 700Kč bez dopravy aplikujeme u bambusových tyčí

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Zákazníkovi bude účtována cena, uvedená u zboží v okamžik uzavření objednávky. V případě pozdější úpravy ceny, nevzniká zákazníkovi nárok na změnu ceny, která mu bude účtována, zejména však na její snížení. U zboží, které není skladem (např. "dostupnost: do 10 dnů") a jehož cena je akční - tedy je snížena oproti běžné prodejní ceně, negarantujeme dodání za uvedenou cenu. V tomto případě vždy kontaktujeme zákazníka a nejsme-li objednané zboží již schopni v uvedené ceně dodat, snažíme se nabídnout adekvátní náhradu. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a GDPR. Osobní údaje budou využity pouze k účelům nezbytným k včasnému vyřízení objednávky a doručení zboží kupujícímu. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu BambusovyShop.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Dodání

Veškeré zboží z e-shopu BambusovyShop.cz je dodáváno výhradně  platbou předem(kvůli koronavirovému opatření). Osobní odběr na výdejním místě  lze zaplatit platbou v hotovosti - kupující bude upozorněn e-mailem nebo telefonicky, že je jeho objednávka připravena k vyzvednutí. Zboží bude rezervováno k odběru ve skladu pět následujících pracovních dnů. Po této lhůtě bude objednávka automaticky stornována. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující dříve neplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, popřípadě jinak porušil obchodní podmínky prodávajícího, nebo je v prodlení s platbami ve prospěch prodávajícího. V případě stornování objednávky za strany kupujícího je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů.

Dodací podmínky

 BambusovyShop.cz. dodá zboží dopravní společností TopTrans nebo Geis  na dohodnutou adresu, a to v pracovní dny.

 

Osobní odběr zdarma (po tel. domluvě)   je možný pouze u individuálně dohodnutých nabídek - platby možné předem na fakturu převodem na bankovní účet 1428659003/5500, platby v hotovosti při vyzvednutí zboží ze skladu:

 

Ceny dopravy v objednávce jsou uvedeny včetně DPH. Náš smluvní přepravce doručuje zásilku zákazníkovi do 24 hodin od převzetí balíku v naší provozovně. Případné nedodržení přepravní lhůty  není na zodpovědnosti prodávajícího.

 

V případě, že si zákazník nepřevezme či nevyzvedne objednané zboží u přepravce , a bude posléze požadovat opětovné zaslání, bude k zakázce znovu účtováno dopravné vč. DPH (druhé zaslání). 

 Při nákupu rozměrnějšího nebo těžšího zboží se cena dopravy domlouvá individuálně. Není-li mezi zákazníkem a eshopem BambusovyShop dohodnuto jinak, zavazujeme se expedovat objednané zboží (pouze je-li u daného zboží uvedeno skladem) nejpozději do 120 hodin (mimo soboty, neděle a svátky) od přijetí objednávky v případě, že objednávka bude prodávajícímu doručena v pracovní dny nejpozději do 12:00, jinak do 120 hodin (mimo soboty, neděle a svátky) od počátku pracovní doby dne následujícího od přijetí objednávky. Spolu s dodaným zbožím eshop BambusovyShop vždy předá zákazníkovi fakturu, v níž je uvedena přesná identifikace zboží a jeho množství. Zákazník je povinen po převzetí provést kontrolu obsahu zásilky a to co do počtu kusů, názvu zboží uvedených na faktuře až po případné poškození. Při vzniklé nesrovnalosti v dodávce zboží a případném poškození zásilky je zákazník povinen neprodleně BambusovyShop kontaktovat , nejpozději však do 2 dnů od převzetí zboží. Zákazník má právo odmítnout převzetí zásilky v případě, kdy je na ní v době převzetí patrné poškození, případně zásilka bude nekompletní. Při přebírání zásilky od přepravce vždy ZKONTROLUJTE, NENÍ-LI POŠKOZENA, K POZDĚJŠÍM REKLAMACÍM NELZE BRÁT ZŘETEL. Vykazuje-li zboží a zejmána transportní obal zjevné vady či poškození, je nutno za přítomnosti pracovníka přepravce provést detailní prohlídku zboží a případně vyhotovit příslušný škodní protokol, jehož kopii zákazník obdrží. Odpovědnost za škody způsobené v průběhu přepravy nese přepravce, který má zboží pojištěno. Na základě škodního protokolu následně bude zákazníkovi, po uzavření škodné události, poskytnuta přiměřená sleva, odstraněna závada, nebo dodán nový výrobek. Zákazník je povinen eshop BambusovyShop neprodleně písemně informovat o jakékoliv změně místa dodání zboží nebo oprávněné osoby k převzetí zboží. BambusovyShop neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka dle tohoto článku. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující spotřebitel - soukromá osoba vymezena §52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb (fyzická osoba nepodnikající) má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem (nejpozději však do 30 kalendářních dnů) zákazníkovi zašle zpět odpovídající částku za zboží na zákazníkem uvedený bankovní účet. Vrátit je možné pouze zboží nepoškozené, kompletní, čisté a pokud možno zabalené v původním balení, ve stavu a hodnotě, v jakém spotřebitel zboží převzal. V souladu s §458 občanského zákoníku, v případě že spotřebitel vrátí zboží nekompletní či poškozené, má prodávající právo vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku resp. nárok na náhradu škody tím mu způsobenou jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na korespondenční adrese firmy. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.

Reklamační řád

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím (nejedná-li se o vady způsobené dopravcem) a které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Záruční doba je dva roky, pokud není na prodané věci, jejím obalu, návodu nebo záručním listě vyznačena doba jiná (zboží s nižší záruční lhůtou). Pokud je záruční doba delší než dva roky, určí prodávající podmínky a rozsah této záruky v záručním listě. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebyla-li věc ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit věc za bezvadnou. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Tytéž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. (Třetí stejná nebo čtvrtá různá závada). Má-li věc prodávána za nižší cenu vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Podnikatel nebo jím pověřená osoba rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace, včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty je vada považována za neodstranitelnou. Reklamované zboží musí být odesláno doporučeně na adresu sídla prodejce, v původním obalu, kompletní a nepoškozené. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu adresu, kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující.

Závěrečná ustanovení

 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou na stránkách BambusovyShop.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Ceny zboží a dopravy uvedené v eshopu BambusovyShop.cz platí do odvolání, provozovatel si vyhrazuje právo na změnu. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.“ 

  Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost dne 1.prosince 2012. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Dodací a obchodní podmínky zboží na objednávku

Dodací podmínky výrobků ze dřeva /bambusu individuální dle charakteru:

  1. Objednávka na základě individuálně vypracované nabídky podle Vašich požadavků

  2. Úhrada dohodnuté zálohy předem na základě uzavřené smlouvy o dílo

  3. Doba dodání 3 až 6 týdnů či dle dohody

  4. Doprava individuálně dohodou v závislosti na vzdálenosti od skladu

Příjemné nakupování Vám přeje BambusovýShop